Ing. Miroslav Šabart, generální ředitel společnosti ŽĎAS, a. s.

Podpora výzkumu a vývoje je pro nás naprosto klíčová, a to včetně spolupráce s významnými partnery v oblasti vysokého technického školství.

Jedním z hlavních témat Strojírenského fóra, které se konalo 22.–23. března v Praze, bylo opět technické školství. Byl mu věnován celý druhý den konference. Oproti loňskému ročníku se letos rozšířilo o téma vysokého školství. Společným mottem dvoudenní konference byla nejlepší praxe (best practice) v oblasti získávání nových zahraničních trhů, inovací či průmyslového designu a především v již zmíněném odborném školství.

Co z pohledu ředitele významné strojírenské firmy a prezidenta Svazu strojírenské technologie vidíte jako největší bolest našeho školství?

Už druhou dekádu řeší strojírenské firmy v České republice výrazný pokles nabídky kvalifikovaných pracovních sil z řad odborného technického dorostu. Vedle demografického poklesu počtu narozených dětí byl významnější příčinou přesun zájmu studentů směrem k humanitním oborům. Je to vidět i na srovnání počtu nově otevíraných tříd gymnázií oproti vyšším odborným školám s technickým zaměřením.

Některé firmy nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců řeší tím, že zakládají své odborné školy. Spolupracuje vaše firma s VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou?

Naše společnost ŽĎAS se dlouhá léta podílela na chodu místního středního technického učiliště. I po převedení školy na jiného zřizovatele zůstává spolupráce na stejně dobré úrovni. Žáci a studenti VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou pro nás představují novou generaci zaměstnanců a je naším zájmem provoz školy materiálně i morálně podporovat.

Generuje tedy škola dostatečný počet odborně zdatných pracovníků pro potřeby vaší společnosti?

Firma ŽĎAS jako největší zaměstnavatel v regionu Žďárska samozřejmě pociťuje nedostatek technicky vzdělaných lidí. Nejde jen o dělnické a střední technické profese, ale snažíme se získávat i vysokoškolsky vzdělané techniky. Je to dáno také tím, že ŽĎAS je zaměřen na dodávky náročných investičních celků s vysokým podílem přidané hodnoty a technického know-how. VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sázavou pro nás představuje významného partnera právě v oblasti středních technických profesí, stejně tak jako v případě vysokého podílu studentů odcházejících na vysoké technické školy, u kterých následně předpokládáme návrat do rodného regionu.

Jedním z témat letošního Strojírenského fóra bude trh, export a zahraniční zkušenosti. Jaká je vaše exportní politika?

ŽĎAS je firma s vysokým, více než padesátiprocentním podílem výroby určené na export. Mezi naše obchodní partnery patří země s vysokým absorpčním potenciálem a je zřejmé, že stále hledáme nové možnosti, jak operativně rozšířit portfolio našich zákazníků. Dodávky velkých investičních celků mají však své specifické problémy. Ty představuje především dlouhodobá příprava jednotlivých projektů, zajištění financování zakázek a samozřejmá je jistá opatrnost v oblasti sledování změn společenského klimatu v daných teritoriích.

Co českému průmyslu v této oblasti nejvíce chybí?

Po dlouhou dobu postrádal export v oblasti strojírenství často výraznější politickou podporu. To se naštěstí v posledních letech změnilo, a tak můžeme do řady vytipovaných regionů vstupovat jako rovnoprávní účastníci hospodářské soutěže.

Dalším tématem budou inovace. Jak vidíte roli Průmyslu 4.0 v této oblasti?

Akciová společnost ŽĎAS patří mezi nejvýznamnější strojírenské firmy v České republice. Ale její význam není dán pouze velikostí nebo hospodářskými výsledky, nýbrž také podílem na technickém rozvoji a inovacích v rámci výrobního sortimentu. Je samozřejmé, že podpora výzkumu a vývoje je pro nás naprosto klíčová, a to včetně spolupráce s významnými partnery v oblasti výzkumu a vysokého technického školství. Čtvrtá průmyslová revoluce, kterou ve své otázce zmiňujete, by vedle automatizace a digitalizace výroby a jejího řízení měla pro nás představovat především výzvu a příležitost pro rozšiřování výroby s vysokou přidanou hodnotou.

Jak vnímáte poslání Strojírenského fóra a co od něj očekáváte?

Strojírenské fórum se vyprofilovalo na významné setkání zástupců firem a osobností českého průmyslu. Vedle nejvyšších představitelů konkrétních firem se na něm scházejí i vlivné osobnosti ze státní správy, stejně tak jako zástupci výzkumné a vývojové základny, včetně odborníků z řad vysokého technického školství. Díky této široké účasti se konference vyprofilovala do podoby významné platformy pro výměnu názorů a krystalizaci nových trendů, které mohou být i touto formou představovány odborné veřejnosti a následně uváděny do praxe. Myslím, že i letošní ročník bude patřit k těm, jejichž program přináší nové myšlenky a představuje obohacení pro všechny zúčastněné.

Děkuji za rozhovor

COPYRIGHT 2012 businessleader.cz - Zpravodajský portál průmyslu a obchodu. ALL RIGHTS RESERVED
Vydává: Media Developments, s.r.o. | Email: info@businessleader.cz