Ing. Jiří F. Grund, předseda Asociace exportérů

K dispozici je nám celý svět - záleží na šancích a možnostech, které se před podnikateli otevírají, a na jejich schopnosti tyto příležitosti patřičně využít.

Český export roste, a to navzdory protiruským sankcím a dalším nepříznivým vlivům jako jsou nepokoje na rizikových trzích či nepříliš uspokojivá situace v tuzemsku, která firmám ztěžuje život – složitý systém placení daní, nestabilní legislativa či nevyhovující struktura školství. Ukazuje se, že české firmy dovedou v globálním měřítku ustát i nejtvrdší konkurenci a ví, na co se na zahraničních trzích zaměřit. K tomu ovšem potřebují informace – ideálně soustředěné na jednom místě. Takovým místem je Asociace exportérů, která byla založena právě s tímto cílem: hájit zájmy českých exportních firem, poskytovat jim fundované informace a zprostředkovávat kontakty s těmi, kteří mají na průmyslové dní, a tudíž i na export, největší vliv. Jaké jsou priority Asociace dnes? Zeptali jsme se jejího zakladatele a předsedy, Ing. Jiřího F. Grunda.

Jak vznikla Asociace exportérů a co je jejím účelem v dnešní době?

Asociace exportérů byla založena v roce 2001 v reakci na náhlý pokles české koruny, což exportéry znatelně poznamenalo. Byla to spontánní akce s cílem vytvořit pro české vývozce jednotnou platformu, která by nějakým způsobem hájila jejich zájmy. V těchto intencích svoji činnost vyvíjíme i nyní. Jsme spíše servisní organizace – svým členům poskytujeme informace o podnikání, o tom, co se připravuje na vládní úrovni, a vlivu případných změn a podnikatele. Máme velice dobré kontakty s ministerstvem průmyslu a ministerstvem zahraničních věcí, ČNB, EGAP a dalšími organizacemi a institucemi, které jsou pro export důležité. Dvakrát ročně pořádáme Exportní fórum, na kterém se projednávají aktuální otázky týkající se exportu a podnikání a na kterých mají zástupci firem možnost se osobně setkat s těmi, kteří mají na export a podnikání přímý vliv – s ministry a předními osobnostmi české podnikatelské sféry.

Jaké praktické přínosy spočívají v členství v Asociaci exportérů pro české podniky?

Především je to přínos vysoké úrovně informovanosti. Informace jsou pro úspěch podnikání velice důležité. Kromě Exportního fóra pořádáme také různé semináře zaměřené na témata, která se podnikatelů aktuálně dotýkají. Jako příklad mohu uvést seminář zaměřený na nový Občanský zákoník a jeho vliv na podnikání, který se setkal s velkým ohlasem.

Jaké jsou úkoly Asociace v době, kdy export roste?

Myslím, že s růstem exportu roste i potřeba informací. Podnikatelé se chtějí dostat na nová teritoria, shání kontakty o výstavách, zákaznících, možnostech, prostě celkovou podporu, která jim vstup na nové trhy, či rozšíření působnosti na trzích stávajících, usnadní. Takovou podporu jsme schopni velice dobře poskytnout – příkladem je právě připravované Exportní fórum. Diskutovat se budou mimo jiné hlavní příležitosti a překážky českého exportu se speciálním zaměřením na Rusko. Otázka, zda na tomto trhu zůstat, rozšířit či přerušit působnost bude diskutována z různých úhlů pohledu s účastí fundovaných odborníků i vládních představitelů.

V čem podle Vás tedy spočívají největší šance a rizika českého exportu?

Nelze dát univerzální odpověď, v různých zemích jsou překážky či rizika různá, ať už se jedná o Rusko, Jižní či Severní Ameriku. Jedním z našich úkolů je právě pomoci podnikatelů vyhodnotit případná rizika na jednotlivých trzích na základně našich informací či znalostí místních podmínek. Například dnes jsou nejperspektivnějším trhem jednoznačně Spojené státy, a to i přes ochranářská opatření, se kterými se cizí firmy musí na tomto trhu vypořádat. USA stojí před konjunkturou a naši exportéři by se tam teď dobře uplatnili. Do Spojených států se dnes rozhodně vyplatí exportovat.

Jak se díváte na funkci a úlohu CzechInvestu z hlediska podpory českých exportérů?

CzechInvest určitě má svoji úlohu coby nápomocná organizace, ale hlavním motorem není. Jeho hlavní přínos spočívá v jeho angažovanosti při větších investicích do zahraničí, nicméně většina firem si svoje vývozní aktivity zajišťuje sama bez přispění CzechInvestu. 

Exportních strategií definovaných různými institucemi jsme v nedávné době zažili několik. Mají vůbec smysl?

Ne. Říkat někomu, kam má exportovat, je holý nesmysl, skoro bych řekl, že to trochu zavání socialistickým plánováním. Asociace exportérů byla vehementním odpůrcem například tzv. nové exportní strategie, kterou s velkým nasazením prosazoval před několika lety tehdejší ministr průmyslu Martin Kuba. Za jeho strategií byl bezpochyby dobrý úmysl, ale zaměřit se na rozvojové země s nejistou budoucností se ukázalo jako krok nesprávným směrem. Nemá smysl export nějak omezovat či směrovat – k dispozici je nám celý svět. Záleží na šancích a možnostech, které se před podnikateli otevírají, a na jejich schopnosti tyto příležitosti využít a patřičně zrealizovat ke svému prospěchu. Žádná předem definovaná strategie jim k tomu nedovede, a ani nemůže, pomoci.

Měly by se české podniky podle Vás v budoucnu zaměřit na osvědčená a spolehlivá teritoria jako EU, nebo zkoušet štěstí na rizikových trzích s nestabilní politickou situací?

Buďme rádi, že jsme se uplatnili v zemích Evropské unie. Jsme přesvědčen, že český export do Evropské unie má stále velký potenciál – jsou zde významní zákazníci a kultura podnikání, na kterou jsme zvyklí a která nám vyhovuje. Objevovat nová teritoria se všemi podnikatelskými a kulturními riziky na úkor posilování pozice v EU je nesmysl. Věnujme se řádně evropskému trhu, kde naše výrobky znají, kde má Česká republika dobré jméno, a kde je politická i ekonomická situace, se všemi krizemi či výkyvy měn, ve srovnání s jinými oblastmi stále velice stabilní.

O dopadu sankcí vůči Rusku na české podniky slyšíme dnes a denně. Jaký je Vás osobní názor na tuto problematiku?

Export do Ruska představuju zhruba 3 % z celkového objemu českého vývozu a tudíž není významný. Trhy a situace na nich se mění a Rusko se svými současnými imperiálními ambicemi není výjimkou. Podnikatelé, kteří se na Rusko zaměřili, nyní z propadu svého prodeje mohou vinit jen sami sebe. Rusko vždy bylo a bude rizikovým trhem a s tím musí podnikatelé počítat. Ale jak jsem řekl, export do Ruska není natolik významný, aby zásadní měrou ovlivnil českou ekonomiku.

Co bude hlavním cílem Asociace exportérů v příštích letech?

Asociace za téměř patnáct let své existence dosáhla hodně. Chtěli jsme především dosáhnout komunikace mezi podnikatelským prostředím a zákonodárci, předávání informací a zajištění celkové dobré úrovně informovanosti našich podnikatelů. To se nám podařilo v rámci našich Exportních fór, na kterých se setkávají zástupci firem s významnými osobnostmi české ekonomiky. Na Exportní fóra přijíždějí například ekonomové z ciziny, přednášeli zde i pánové Sobotka, Mládek, Babiš, profesor Sinn a celá řada dalších. Bezprostřední kontakt je velice důležitý, nejsme odkázáni na sekundárné zdroje informací jako je Hospodářská komora, noviny či televize. Mým cílem je, aby Asociace v tomto směru pokračovala dál, aby nás vládní představitelé a průmysloví lídři brali jako důstojného partnera a svoji účast na našich fórem brali jako samozřejmost.

Děkuji za rozhovor.

COPYRIGHT 2012 businessleader.cz - Zpravodajský portál průmyslu a obchodu. ALL RIGHTS RESERVED
Vydává: Media Developments, s.r.o. | Email: info@businessleader.cz