Klima: Stabilní pozice

Společnost KLIMA a. s. se sídlem v Prachaticích, přední český výrobce a dodavatel vzduchotechnických zařízení pro průmyslové účely, byla za poslední čtvrtstoletí vysoce aktivní.

  Byla subdodavatelem prakticky všech rozsáhlých investičních projektů v České republice a na Slovensku.Její podíl výroby na export, především do zemí Evropské unie, se trvale zvyšuje. O nejnovějším vývoji ve společnosti hovoří její ředitel Ing. Karel Hopfinger.

 Dnešní strojírenská společnost staví na padesátileté tradici výroby ve svém oboru. Výrobní závod v Prachaticích byl původně plánován jako továrna ČKD Praha pro výrobu mostních jeřábů. V lednu roku 1962 byla investorem výstavba sice zahájena, ale o dva roky později došlo z rozhodnutí státu ke změně investora a závod ve výstavbě se převedl do koncernového podniku ZVVZ Milevsko. Pod tímto názvem byl v roce 1967 zahájen v Prachaticích provoz, který se až do dnešního dne věnuje výrobě vzduchotechnických výrobků, zejména radiálních ventilátorů, filtrů a odlučovačů, prvků pneumatické dopravy a dalších výrobků pro průmyslové účely, energetiku, petrochemii či zemědělství.

 V roce 1990 byl závod přetransformován na akciovou společnost. Dnes společnost představuje významný strojírenský podnik v okrese, který za prioritu považuje nejen kvalitu svých výrobků, ale především  celkový přístup k vlastní realizaci zakázek, včetně souvisejících služeb a pozáručního servisu.

Změny vedoucí ke stabilizaci

Od svého založení firma uspokojila využitím svých technických a praktických zkušeností ve vzduchotechnice požadavky několika tisíc zákazníků v České republice a na Slovensku, ale také na jiných kontinentech. I dnes jsou zahraniční trhy pro společnost zásadní – směřuje na ně zhruba 70-80 procent současné produkce. Největší objem se prodává v sousedních německy mluvících zemích, ale firma má svoje zákazníky i v Itálii, v Rusku či Bulharsku. „Vývozní trhy jsou do určité míry dány charakterem našich produktů. Jsou větších rozměrů a transport je poměrně náročný, přepravovat je na větší vzdálenosti by se nevyplatilo,“ vysvětluje Ing. Hopfinger a dodává, že zahraniční zákazníci kladně hodnotí výrobní kapacity s technologickým zařízením na špičkové technické úrovni a vysokou kvalifikaci pracovníků.

 V posledních letech došlo k významných změnám v oblasti vlastnické struktury. Dnes je Klima v rukou tří českých akcionářů, kteří mají jasný zájem o další úspěšný vývoj této jihočeské firmy. „Vyjasnily se rovněž role a pozice ve vedení společnosti, nastavily se rozhodovací procesy, což je pro řádné fungování každé firmy nezbytné,“ dodává ředitel. Konečným důsledkem vyjasnění majetkových vztahů a stanovení jasných pravidel pro oblast vedení je stabilizace společnosti a vytvoření solidních základů pro její další rozvoj.

 Zásadní komponenty pro průmysl

 Oproti tomu v oblasti výrobního portfolia k podstatným změnám nedošlo. Za stěžejní produkty firmy lze nadále považovat především radiální vysokotlaké a středotlaké ventilátory, axiální přetlakové ventilátory, jejich speciální modifikace, ocelové svařovací konstrukce, potrubí a jiné výrobky splňující požadavky zákazníka. Mezi hlavní oblasti využití těchto výrobků patří energetika a strojírenství. Společnost se orientuje především na výrobky s vyšší přidanou hodnotou. Jedná se jak o finální výrobky vyvinuté v Klima a.s., tak o výrobky vyráběné dle dokumentace zákazníka. Společnost se celkově profiluje jako firma vyrábějící složité výrobky větších rozměrů.

 „Na trhu dnes převládá nabídka volných kapacit nad poptávkou a vede se tuhý konkurenční boj,“ odpovídá Ing. Hopfinger na otázku, jak vypadá situace dnes, po období hospodářské krize z konce první dekády nového tisíciletí. „I my jsme byli nuceni snížit náklady, optimalizovat stav pracovníků a zvýšit produktivitu.“ Mezi další opatření, jak si udržet pozici na trhu, bylo dle jeho slov rozšíření sortimentu o netradiční výrobky. Takovými jsou například svařované výrobky s vyšší přidanou hodnotou o větší hmotnosti i větších rozměrech, či jiné typy složitějších výrobků.

 „Dnes vyrábíme více méně všechny rotační části pro všechny úrovně elektráren a portfolio jsme rozšířili i o další výrobky z oblasti průmyslových pecí, které vyrábíme dle dokumentace našich zákazníků,“ doplňuje ředitel. Nijak neskrývá fakt, že kromě zvýšení podílu zakázek u svých dominantních zákazníků se firma bude usilovně snažit získat i zákazníky nové.

Moderní technologie jako předpoklad úspěchu

 Výrobní kapacity společnosti jsou soustředěny v Prachaticích a nabízejí ucelený technologický celek pro výrobu strojních součástí a celků až do hmotnost 20 tun na výrobní ploše 9800 m2. „Vlastníme stroje na stříhání, řezání, tváření za tepla i za studena do maximální síly 400 tun, svařování a montáž výrobků do hmotnosti 20 tun nebo běžné soustružení dílů. V areálu máme i vlastní lakovnu,“ říká Ing. Hopfinger.

 Do výrobních prostor a nových technologií společnost pravidelně investuje, modernizace a optimalizace výroby zůstává nadále v popředí zájmu. „Jedním z důsledků změn v majetkové struktuře byly rovněž investiční projekty zaměřené na údržbu i obnovu výrobní základny, a sice  v hodnotě několik desítek milionů korun. Směřovaly do údržby výrobního areálu, oprav střech a fasády, rekonstrukce a zateplení administrativní budovy a samozřejmě také do výroby. Pořídili jsme například nový horizontální obráběcí stroj a budeme instalovat nové tryskací zařízení. V plánu je rovněž koupě laserového pálícího stroje,“ vypočítává ředitel nová zařízení, která mají mimo jiné dále zvýšit konkurenceschopnost firmy.

 Cíle a plány na příští období jsou jasné – pokračovat v rozvoji firmy jako společnosti strojírenského charakteru, která má pevné místo na trhu a usiluje o svůj další růst a rozvoj.

COPYRIGHT 2012 businessleader.cz - Zpravodajský portál průmyslu a obchodu. ALL RIGHTS RESERVED
Vydává: Media Developments, s.r.o. | Email: info@businessleader.cz