FIMES: Odlitky na míru

Akciová společnost FIMES s více než šedesátiletou tradicí ve výrobě přesných hliníkových odlitků a přesných odlitků ze slitin mědi si dnes na trhu stojí pevněji než dříve.

Společnost MESIT holding, jejíž nedílnou součástí je akciová společnost FIMES, slaví v letošním roce (2012) 60 let od svého založení. Historie slévárny sahá až do roku 1953 a za bezmála šest desetiletí existence provozu slévárenské výroby nejprve v rámci MESITU a posléze samostatné holdingové společnosti nasbíral FIMES obrovské penzum zkušeností, které mu umožňují být úspěšnou firmou i v současné tvrdé konkurenci na evropském i světovém trhu. Nástrojárna FIMES má podobnou historii jako slévárenská část. Na výrobu vstřikovacích forem se soustředí od roku 1993 a od této doby vyrobila již více než 1100 vstřikovacích nástrojů. Společnost FIMES, a.s. mimo jiné oslaví v příštím roce 20 let od svého založení v roce 1993.

 „Zásadním milníkem v historii společnosti byla rozsáhlá investice do vybavení slévárny, která proběhla v roce 2008 a 2009. Investice směřovala do nové vstřikolisovny pro výrobu voskových modelů z tvrdých plněných vosků a robotické obalovací linky, která zabezpečila stabilní provozní parametry, což je ve slévárenství zásadním předpokladem pro trvalou kvalitní produkci,“ říká Ing. Svatopluk Skucius, vedoucí obchodního úseku společnosti.

Dva pilíře

FIMES se zabývá dvěma hlavními předměty činnosti. Jedním z nich je výroba tenkostěnných hliníkových odlitků metodou vytavitelného modelu. „Jsme schopni zabezpečit veškeré požadavky zákazníka od úvodních konzultací a zpracování nabídky až po doladění, schválení vzorků a realizaci sériové výroby včetně tepelného zpracování, mechanického obrábění, provedení povrchových úprav odlitků a drobných montáží,“ tvrdí Svatopluk Skucius.

 Konstrukce forem, odlitků a CNC programy pro obrábění jsou zpracovány v systému UNIGRAPHICS. Díky moderní 3D tiskárně Dimensions SST je firma schopna vyrábět prototypové modely metodou Rapid prototyping. Metoda umožňuje zhotovit prostřednictvím těchto modelů funkční kovové díly, případně i celé konstrukční sestavy komplikovaných tvarů ve velmi krátkém termínu. FIMES nabízí také odlévání odlitků ze slitin mědi a z ušlechtilých ocelí. 

Nástrojárna se specializuje na druhý hlavní produkt - výrobu forem pro složité technické výlisky z termoplastů, termosetů a gumy, nástrojů pro tlakové lití kovů a forem na výrobu voskových modelů pro přesné lití kovů.

„Výlisky a odlitky z  námi vyrobených forem nacházejí uplatnění ve všech významných odvětvích - automobilovém průmyslu, elektrotechnice, letectví, optice a v mnoha dalších strojírenských oborech,“ říká vedoucí obchodního úseku. „Schopnosti a zkušenosti našich technických a výrobních pracovníků, společně s kvalitním technickým vybavením včetně laserového navařování a 3D měření nám umožňují nabízet i komplikované opravy nástrojů s neúplnou dokumentací.“ 

Dodává, že jedinečné výrobky, kterými jsou například formy na klece kuličkových ložisek pro renomované výrobce valivých ložisek nebo spojovačky ocelových kordů pro výrobce pneumatik, znají odběratelé na celém světě.

Moderní provozy

Hlavní - velká modernizace provozu již byla ve slévárně provedena, nyní firma plánuje doladění části apretace, a to dokončení pracoviště odstraňování skořepin tryskáním tlakovou vodou a instalaci závěsného tryskacího zařízení. V souvislosti s přípravou na certifikaci  NADCAP bude dle slov vedení nutné rovněž investovat do menších úprav na penetrační lince a u pecí pro tepelné zpracování odlitků.

„V provozu nástrojárna máme připraven investiční záměr na druhé pěti-osé obráběcí centrum a novou frézku pro výrobu elektrod k elektroerozivnímu hloubení,“ dodává Ing. Skucius. „To by nám mělo v příštích letech zabezpečit dobrou pozici na trhu s nástroji pro vstřikování.“

Aktuální investicí je zakoupení softwaru pro analýzu a simulaci plnění formy „CAD mould“. „Do této doby jsme tyto analýzy u forem pro složité výlisky či odlitky zajišťovali externě. Očekáváme, že možnost přímé práce s tímto softwarem dále zvýší odbornou erudovanost našeho engineeringu a celkovou kvalitu vyráběných forem,“ doufá vedoucí.

Zvýšení poptávky

Trh přesných odlitků je nyní charakterizován především stále se zvyšující náročností zákazníků na technické parametry a kvalitu dodávaných produktů. Rozvojem technologií obrábění a využitím kompozitních materiálů došlo také k určitému posunu v aplikaci technologie přesného lití. Metoda vytavitelného modelu je konkurenceschopná především u konstrukčně složitých dílů, případně u menších sérií výrobků. Důležitým segmentem je nyní také oblast výroby prototypů, zvláště pro zákazníky z odvětví automobilového průmyslu.

Tvrdý konkurenční boj mezi výrobci automobilů a strategie častějších inovací jednotlivých modelových řad vedl k posílení poptávky po nástrojích pro vstřikování kovů a plastů. Přesto je v oboru stále vysoká konkurence. Řada nástrojáren v poslední době investovala do špičkových kovoobráběcích zařízení umožňujících snižovat náklady a zkracovat termíny realizace. Tyto investice společně s importem nástrojů z Číny zapříčiňují značný cenový a termínový tlak na výrobce.     

V roce 2011 dosáhl export společnosti FIMES 51% podílu u slévárenských produktů a 36% obratu u nástrojařských výrobků. Podíl exportu u slévárny se neustále zvyšuje a zásadní podíl na tomto navýšení má rozšiřování spolupráce s firmami z odvětví leteckého průmyslu. Největší podíl exportu směřuje do Francie, SRN, Velké Británie, Izraele a USA.

Úkoly pro nejbližší období

Velmi významným projektem, kterého je společnost FIMES účastníkem, je realizace programu ALFA Technologické agentury České republiky „Výzkum a vývoj technologie výroby rozměrných tenkostěnných a vysoce jakostních odlitků“. Partnerem společnosti v tomto programu je Vysoké učení technické v Brně. „Jedná se o tříletý projekt (2011-2013), kterému  věnujeme  maximální  pozornost, neboť úspěšné završení tohoto programu a bezprostřední aplikace výsledků výzkumu do praxe nám umožní plně využívat možnosti nových investic a dále zvyšovat naši konkurenceschopnost,“ vysvětluje Ing. Skucius.

V letošním roce FIMES také úspěšně absolvoval recertifikační audit systému řízení kvality dle AS 9100, který je jakousi nadstavbou základní certifikace dle ISO 9001 a je primárně určen pro firmy, které tvoří součást dodavatelského řetězce v leteckém průmyslu. „Tato certifikace je základním předpokladem pro dodávky do tohoto náročného odvětví, ve kterém ovšem vidíme příslib budoucnosti pro naši společnost. Toto odvětví navzdory cyklickým krizím neustále roste a neočekáváme, že v tomto směru dojde v příštím desetiletí k nějaké zásadní změně,“ říká na závěr Svatopluk Skucius. 

COPYRIGHT 2012 businessleader.cz - Zpravodajský portál průmyslu a obchodu. ALL RIGHTS RESERVED
Vydává: Media Developments, s.r.o. | Email: info@businessleader.cz