Pro podnikatele je připraveno přes sto miliard korun

MPO

Na návrh MPO vláda ČR schválila Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020.

OP PIK je základním programovým dokumentem Ministerstva průmyslu a obchodu pro čerpání finančních prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj v programovém období kohezní politiky EU  2014-2020. Pro podporu českých podnikatelů je v tomto operačním programu připraveno 4 316 mil. eur, což v přepočtu představuje zhruba 116 mld. Kč.

Cílem OP PIK 2014 – 2020 je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech  a inovacích. Program je proto zaměřen na podporu českých firem s potenciálem posunout technologickou hranici ve svém oboru, přičemž důraz bude kladen na rozvoj podnikových výzkumných, vývojových  a inovačních kapacit a jejich propojení s okolním prostředím. Dále na rozvoj podnikání a inovací malých  a středních podniků v oborech s nižší znalostní intenzitou, kde se podpora soustředí zejména na realizaci nových podnikatelských záměrů včetně rozvoje služeb vedoucích ke zvýšení konkurenční výhody malých  a středních podniků v mezinárodním prostředí.

Dále se program zaměřuje na posun k energeticky účinnému, nízkouhlíkovému hospodářství spočívajícím především ve zvyšování energetické účinnosti podnikatelského sektoru, využívání obnovitelných zdrojů energie, modernizaci energetické infrastruktury a zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin.

COPYRIGHT 2012 businessleader.cz - Zpravodajský portál průmyslu a obchodu. ALL RIGHTS RESERVED
Vydává: Media Developments, s.r.o. | Email: info@businessleader.cz